Upozornění k používání webové stránky: Czechia

Upozornění k používání webové stránky

Věnujte, prosím, náležitou pozornost následujícím podmínkám, právním a dalším informacím upravujícím používání této webové stránky. Používáním webové stránky vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas a jste povinni je respektovat.

Vezměte, prosím, také na vědomí, že tyto podmínky mohou být kdykoli bez předchozího oznámení s okamžitou platností změněny, a to zveřejněním změn on-line.

Společnost Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH nenese odpovědnost za správnost a úplnost informací, které se nachází na této webové stránce.

Duševní vlastnictví

Všechna práva k duševnímu vlastnictví a obsahu (např. práva k ochranným známkám, patentům, průmyslovým a užitným vzorům, databázím, logotypům, designovým prvkům, jakož i veškerá související práva autorská) použitému na této webové stránce patří výhradně společnostem a subjektům ze skupiny Joyson Safety Systems. Jakékoliv jeho úplné nebo částečné kopírování, veřejné zpřístupnění, změna, další používání, umisťování, reprodukování, stahování, přenášení nebo zprostředkovávání mimo zákonem dovolený rozsah vyžaduje předchozí souhlas příslušného vlastníka práv.

Změna obsahu a provoz stránky

Společnost Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH je oprávněna bez předchozího oznámení kdykoliv zcela nebo částečně přerušit či zrušit provoz této webové stránky nebo změnit její obsah. Totéž platí pro nastavení správy a přístupu k webové stránce.

Odmítnutí odpovědnosti

Společnosti ze skupiny Joyson Safety Systems žádným způsobem neodpovídají za jakékoliv škody, ztráty nebo nemajetkové újmy, včetně nepřímých a následných škod a ušlého zisku, způsobené jakékoliv osobě v důsledku používání této webové stránky nebo informací a obsahu na ní obsaženého, ledaže se jedná o škodu či újmu způsobenou úmyslným zaviněním. Používání této webové stránky a informací na ní uvedených činí její uživatel na vlastní odpovědnost a riziko a není krytou jakoukoliv zárukou.

Předpovědi budoucího stavu společnosti

Na webové stránce se mohou vyskytovat výroky a tvrzení zaměřené na budoucí stav společností ze skupiny Joyson Safety Systems a tvrzení týkající se potenciální finanční situace a obchodních úspěchů subjektů ze skupiny Joyson Safety Systems. Vezměte, prosím, na vědomí, že se jedná pouze o předpovědi možného budoucího vývoje závisející na eventuálních rizicích a nejistotách. Tyto předpovědi v závislosti na změnách obchodních podmínek nemusí odpovídat skutečnému budoucímu stavu.

Odkazy / linky na cizí webové stránky

Společnost Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH je v souladu s právními předpisy odpovědná pouze za vlastní obsah publikovaný na stránce https://hr.eu.joysonsafety.com. Od tohoto vlastního obsahu je třeba odlišit křížové odkazy (linky) na obsah poskytovaný jinými poskytovateli. K takovému cizímu obsahu tak poskytuje společnost Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH přístup právě prostřednictvím příslušně označených křížových odkazů. Jste-li toho názoru, že externí stránky, na které je takto odkazováno, porušují platné právo nebo obsahují jinak neadekvátní obsah, tuto skutečnost nám, prosím, oznamte.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Obsah této webové stránky a smluvní vztah s Vámi upravující její používání se řídí německým právem, přičemž je vyloučeno uplatnění mezinárodního obchodního práva OSN a předpisů německého mezinárodního soukromého práva s výjimkou čl. 4 nařízení Řím II.

Řešení sporů

Online platforma pro řešení sporů Evropské komise je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr. Společnosti ze skupiny Joyson Safety Systems nejsou povinny a ochotny účastnit se řízení o řešení sporu u spotřebitelského smírčího orgánu.