POLITYKA PRYWATNOŚCI: Polska

Informacje o ochronie danych osobowych

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje na temat standardowego przetwarzania Państwa danych według poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą (użytkowników strony). Dla pewnych typów przetwarzania danych, które dotyczą tylko określonych kategorii osób, przekazujemy wymagane informacje osobno.

W niniejszym tekście pojęcie „dane” dotyczy tylko danych osobowych zdefiniowanych przez Europejskie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych („RODO”).

1. Odwiedzający stronę internetową
2. Osoby ubiegające się o zatrudnienie
3. Osoby komunikujące się z nami
4. Ogólne informacje oraz prawa osób, których dotyczą dane

1. Odwiedzający stronę internetową
1.1 Dane dzienników serwerów
Wraz z każdym żądaniem nasz serwer internetowy przetwarza szereg danych, które przesyła automatycznie Państwa przeglądarka. Są to adresy IP obecnie przypisane do Państwa urządzenia, data i godzina żądania, strefa czasowa, przeglądana określona strona lub plik, kod statusu http, a także ilość przesłanych danych; ponadto strona internetowa, z której otrzymaliśmy Państwa żądanie, używana przeglądarka, system operacyjny na Państwa urządzeniu, cookies, informacje o stanie, np. komunikaty o błędach, czas ładowania strony oraz ustawiony język. Te dane są wykorzystywane przez serwer internetowy do jak najlepszego wyświetlania treści tej strony internetowej na Państwa urządzeniu.
1.2 Analizowanie zachowań związanych z korzystaniem
W celu analizowania zachowania osób odwiedzających stronę i projektowania strony internetowej w oparciu o potrzeby użytkowników korzystamy z oprogramowania Matomo (dawniej Piwik). Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, to oprogramowanie wykorzystuje różne dane przesyłane automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Państwa adres IP będzie przetwarzany wyłącznie w postaci zanonimizowanej. Ponadto, oprogramowanie zapisuje niewielkie pliki tekstowe, tzw. „cookies”, na Państwa urządzeniu, aby monitorować Państwa zachowanie w związku z odwiedzaniem strony na podstawie pseudonimu przypisanego przez pliki cookies. Są to tzw. „first-party cookies”, tj. pliki cookies, które nie są ustawiane przez dostawców będących osobami trzecimi oraz które nie pozwalają na monitorowanie Państwa zachowania jako użytkowników pomiędzy różnymi domenami internetowymi. Monitorowaniu będzie podlegać tylko zachowanie związane z korzystaniem z naszej strony na konkretnym urządzeniu. Nazwy plików cookies, o których mowa w niniejszej części, zaczynają się od:
_pk_ref,
_pk_cvar,
_pk_id,
_pk_ses.
Dane zbierane przez Matomo nie będą używane w celu identyfikacji osób odwiedzających stronę. Nie są także łączone z innymi danymi w celu identyfikowania odwiedzających.
Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich ustawień Państwa przeglądarki lub cofnąć zgodę na monitorowanie Państwa zachowania w związku z korzystaniem ze strony przy użyciu poniższego narzędzia do rezygnacji.

(Mogą Państwo uniemożliwić analizowanie wszelkich działań podejmowanych na tej stronie w celu ochrony Państwa prywatności, ale jednocześnie uniemożliwi to operatorowi strony wyciąganie wniosków z Państwa działań i poprawę użyteczności strony dla Państwa oraz dla innych użytkowników.
[...] Państwa wizyta na tej stronie internetowej jest obecnie objęta analityką Matomo. Proszę usunąć zaznaczenie pola (kratki), aby cofnąć zgodę (zrezygnować).)
1.3 Celem przetwarzania danych jest prezentacja naszej firmy i jej usług online, a także wymiana z partnerami w zakresie komunikacji. Celem oceny zachowania użytkownika na stronie internetowej jest projektowanie strony internetowej w oparciu o potrzeby użytkowników.
1.4 Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy, obsługa obecności Internecie oraz komunikacja z zainteresowanymi osobami). Podstawą prawną analizy zachowania użytkowników jest artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
1.5 Dane dzienników serwerów oraz dane komunikacyjne możemy ujawniać osobom trzecim w razie wystąpienia szczególnych okoliczności. W razie podejrzenia popełnienia przestępstwa lub w przypadku prowadzenia postępowania przygotowawczego dane możemy przesyłać policji oraz prokuratorowi. Informacje o Państwa zachowaniu jako użytkowników nie będą ujawniane osobom trzecim. Do świadczenia usług korzystamy także z zewnętrznych usługodawców, zwłaszcza w zakresie dostarczania, konserwacji i utrzymania systemów IT.
1.6 Adresy IP w plikach logów zostaną zanonimizowane najpóźniej po siedmiu dniach. Dane dotyczące wykorzystania objętego pseudonimizacją (opartego na używaniu plików cookie i opisanego powyżej w pkt 1.2) są usuwane po trzech miesiącach. Pliki cookies Matomo zostaną usunięte po upływie okresów wskazanych poniżej:

_pk_id po 13 miesiącach
_pk_ref po 6 miesiącach
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr po 30 minutach

1.7 Nie ma możliwości korzystania ze strony internetowej bez ujawniania danych osobowych, takich jak adres IP. Połączenie ze stroną internetową bez podawania danych jest niemożliwe. Można jednak kontynuować korzystanie ze strony internetowej po wyrażeniu sprzeciwu wobec analizy sposobu korzystania ze strony prowadzonej z użyciem pseudonimizacji (opartej na używaniu plików cookie i opisanej powyżej w pkt 1.2).

2. Osoby ubiegające się o zatrudnienie
2.1 Celem przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest wybór osób, z którymi zostanie nawiązany stosunek pracy.
2.2 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest art. 221 Kodeksu pracy w związku z art. 88 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto, informacje podane przez kandydatów dobrowolnie w ramach składanej aplikacji są przetwarzane na podstawie Artykułu 6 (1) lit. a) (Zgoda) oraz art. 221a Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO.
2.3 Dane osób ubiegających się o zatrudnienie będą przekazywane w ramach naszej organizacji oraz w ramach spółek powiązanych do kompetentnych i decyzyjnych pracowników. Do świadczenia usług korzystamy także z zewnętrznych usługodawców, zwłaszcza w zakresie dostarczania, konserwacji i utrzymania systemów IT.
2.4 Dane osób ubiegających się o zatrudnienie zostaną usunięcie w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia określonego procesu rekrutacyjnego. Na wyraźne życzenie osób ubiegających się o zatrudnienie ich dane osobowe będą przechowywane do 12 miesięcy od momentu ostatniej oferty pracy lub ostatniego wyrażenia zainteresowania pracą.
2.5 Osoby ubiegających się o zatrudnienie są zobowiązane do podania danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy, tj. informacji obejmujących imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie takich danych jest wymagane przez ww. przepis Kodeksu pracy, a ich niepodanie może uniemożliwić udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie wszelkich innych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

3. Osoby komunikujące się z nami
3.1 Przetwarzamy dane osób, z którymi nawiązujemy kontakt lub które z własnej inicjatywy kontaktują się z nami w celu wzajemnej komunikacji.
3.2 Podstawą prawną przetwarzania danych osób komunikujących się z nami jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy, mianowicie komunikacja z zainteresowanymi osobami).
3.3 Zapytania są przekazywane wewnętrznie do pracowników odpowiedzialnych za te kwestie. Do świadczenia usług korzystamy także z zewnętrznych usługodawców, zwłaszcza w zakresie dostarczania, konserwacji i utrzymania systemów IT.
3.4 Żądania i komunikacja są przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zapytania, a w przypadkach, gdy wiążą się z roszczeniami prawnymi lub z obowiązkiem archiwizacji przewidzianym przepisami prawa – odpowiednio przez okres przedawnienia takich roszczeń lub czas trwania obowiązku prawnego.
3.5 Dla celów komunikowania się z nami podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Komunikacja jest niemożliwa bez podania danych.

4. Ogólne informacje oraz prawa osób, których dotyczą dane
4.1 Nie korzystamy z procedur opartych na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach.
4.2 Mają Państwo prawo żądania informacji na temat wszelkich Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w danym momencie.
4.3 Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo do ich sprostowania i poprawiania.
4.4 Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do dalszego przetwarzania Państwa danych.
4.5 Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w każdym z następujących przypadków: (i) dane są nieprawidłowe – do czasu sprawdzenia ich prawidłowości; (ii) przetwarzamy dane niezgodnie z prawem; (iii) nie potrzebujemy już danych do naszych celów, ale są one Państwu potrzebne w związku z roszczeniami prawnymi; (iv) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia sprzeciwu. W przypadku ograniczenia przetwarzania nadal możemy przechowywać dane osobowe, przetwarzać je za Państwa zgodą, a także przetwarzać je niezależnie od Państwa zgody w celach związanych z roszczeniami prawnymi, ochroną praw osób trzecich lub interesem publicznym UE lub państwa członkowskiego.
4.6 Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu marketingu bezpośredniego lub profilowania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie równoważenia interesów, mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, podając powody związane z Państwa szczególną sytuacją.
4.7 Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.
4.8 Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo prawo odwołania tej zgody w dowolnym momencie w odniesieniu do przyszłego przetwarzania. Takie odwołanie nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed odwołaniem.
4.9 Ponadto w dowolnym momencie użytkownik ma także prawo do złożenia skargi w organie nadzoru ds. ochrony danych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli użytkownik jest przekonany, że dane były przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa.

7 października 2019